Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Közhasznúsági jelentés 2010

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

 

2010

 

Kecskemét, 2011. május 15.

 

 

T a r t a l o m

 

1. A szervezet alapadatai

2. A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület számviteli beszámolója

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

Melléklet:       jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

                       

1. A SZERVEZET ALAPADATAI

 1. Elnevezés:                                          Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
 2. Képviselő:                                           Polyák Albert
 3. Székhely:                                            6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
 4. Levelezési cím:                                   6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
 5. Adószám:                                            19041483-1-03
 6. TB törzsszám:                                    12622818
 7. Közhasznúsági fokozat:                     közhasznú szervezet

8.   Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 135.

9.   Bírósági bejegyző határozatszám: Pk.60.038/1990

      Közhasznúsági bejegyzés: 2000. május 16.

10. Az egyesület célja:

 • Az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó (szobor és emlékmű, játék- és játszótér tervezés), textiles (hímző szövő, kelmefestő, csipkekészítő) fazekas, fém- bőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban;
 • Közreműködés a település és a társadalmi környezet formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén;
 • A tagság képességei, adottságai és érdeklődésének iránya szerint az egyes kézműves, népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek (művésztelepek és alkotóházak) létrehozása és működtetése;
 • Az egyesületi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és állami fórumokon;
 • Kezdeményezésekkel, javaslatokkal és tevékenységével segíteni a környezetkultúra és a népművészeti tárgyalkotás alakulását;
 • Tevékenységével közreműködni kiadványok, kiállítások elkészítésében, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák és más rendezvények szervezésében;
 • Segíti az egyesület tagjai vállalkozásának sikerességét, főként az előállított tárgyak jó színvonala útján;
 • Irodalmi anyag beszerzésével segíti a tagság elméleti és szakmai ismereteinek fejlesztését;
 • Közreműködés hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületek, intézmények között a partnerkapcsolat alakításában;
 • Nyilvánosságot biztosítását elősegíteni annak érdekében, hogy az alkotót, az egyesület tagjai az adott település és térség szellemi életében, önkormányzati, és civil közéletben ismertté váljanak;
 • Kölcsönös – szakmai és tapasztalatcsere célú látogatások szervezése, ezek támogatása;
 • Magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben;
 • Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében.

11.       Az egyesület céljai elérése érdekében:

 • részt vesz, feladatokat vállal a helyi közéletben
 • emberi, szervezeti és intézményi kapcsolatokat épít, ápol, s azokat alakítja, működteti, gyarapítja
 • törekszik mind szélesebb körben ismertté tenni céljait
 • rendezvényeket, találkozókat, utazásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt, ilyenekben közreműködik
 • együttműködik a céljaival összhangban álló más szervezetekkel, szervezettt kezdeményezésekkel
 • közhasznú céljait közvetlenül szolgáló, illetve azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet korlátozottan végez, ilyenekben közreműködik.

12.       Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • a 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • a 19. Euroatlanti integráció elősegítése.    

II. A DUNA-TISZA KÖZI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA

 

 

Tétel  megnevezése                                                         Előző év    Helyesbítés    Tárgyév

                                                                                                                                                                                   (Elhatárolás miatt)                             

 

Befektetett eszközök                                                           1.871                       -         1.842

 • Immateriális javak                                                          -                       -                 -
 • Tárgyi eszközök                                                      1.871                       -         1.842
 • Befektetett  pénzügyi eszközök                                      -                       -                 -

 

Forgóeszközök                                                                         537                       -            878

         -     Készletek                                                                         -                       -                 -

 • Követelések                                                                     -                       -                 -
 • Értékpapírok                                                                   -                       -                 -
 • Pénzeszközök                                                             537                       -            878

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                    2.408                       -         2.720

 

Saját tőke 2.296                                                                             -                        2.198

 • Induló tőke                                                                      -                       -                 -
 • Tőkeváltozás /eredmény                                         2.310                       -         2.296
 • Lekötött tartalék                                                             -                       -                 -
 • Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből)      -14                       -             -98
 • Tárgyévi eredmény (vállalkozási tevékenységből)       -                       -                 -

        

         Tartalék                                                                                                         -  -              -

        

         Céltartalékok                                                                        -                       -                 -

        

         Kötelezettségek                                                              112                       -            522

 • Hosszú lejáratú kötelezettségek                                     -                       -                 -
 • Rövid lejáratú kötelelezettségek                                112                       -            522

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                     2.408                       -         2.720

 

 

III.     EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

          Tétel megnevezése                                             Előző év    Helyesbítés       Tárgyév

Összes közhasznú tevékenység bevétele                         7.298                       -            5.344

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK                7.298                       -            5.344

         -      Közhasznú célú működésre kapott támogatás        72                       -                 69

                 - alapítótól                                                                  -                       -                    -

                 - központi költségvetésből                                         -                       -                    -

                 - helyi önkormányzattól                                            -                       -                    -

                 - társadalombiztosítótól                                             -                       -                    -

                 - egyéb (1% SZJA)                                                  72                       -                 69

         -      Pályázati úton elnyert támogatás                       5.836                       -            3.819

         -      Közhasznú tevékenységből származó bevétel           -                       -                    -

 •  Tagdíjból származó bevétel                                   463                       -               529
 •  Egyéb bevétel                                                         927                       -               927

          Tétel megnevezése                                                         Előző év                   Tárgyév

 

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENŐ BEVÉTELEK                              -                 -              -

Vállalkozási tevékenység bevétele                                                         -                 -              -

         -     Pénzügyileg rendezett bevételek                                             -                 -              

Tényleges pénzbevételek                                                                7.298                 -      5.344

Közhasznú tevékenység ráfordítása                                             7.312                 -      5.442

         -     Ráfordításként érvényesíthető kiadások                          7.284                 -      5.414

               ebből továbbutalt támogatás                                                    -                 -              -

         -     Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                      -                 -              -

         -     Ráfordítást jelentő elszámolások                                          28                 -           28

         -     Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                         -                 -         500

Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                                 -                 -              -

Tárgyévi pénzügyi eredmény                                                              14                 -          -98

         -     Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye       14                 -          -98

         -     Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye       -                 -              -

Nem pénzben realizált eredmény                                                      -28                 -          -28

         -     Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredm.      -28                 -          -28

Adózás előtti eredmény                                                                         -                 -              -

Tárgyévi eredmény                                                                            -14                 -          -98

         -     Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye                      -14                 -          -98

               Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye                       -                 -              -

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület 2010. évi gazdálkodását 536.909 Ft-tal kezdte, mely összegből

 

 

                           - Bankszámla egyenlege 2009. december 31.-én:                        429.340 Ft

                           - Pénztár egyenlege 2009. december 31.-én:                               107.569 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                                                 536.909 Ft

 

A beszámolási időszak (2010. január 01. – 2010. december 31.) bevétele 5.343.963 Ft, ami főként a tagdíj befizetésekből, kamatbevételből, valamint pályázat útján nyert támogatásokból tevődött össze.

 

Megnevezés

Összesen:

Kamatbevétel

3.211,-

APEH- 1 % SZJA közhasznú bevétel

68.772,-

Tagdíj befizetések bevételei

529.500,-

NESZ/vissza nem térítendő Működési-, szakmai támogatás

150.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./Közművelődési programok tájoltatása

200.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./adatbázis készítése, rendezvényszervezés

125.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./fazekas alkotótábor szakmai anyagklg-e

15.000,-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népműv.E./Jászberényi hímző alkotótábor előadói díja

10.000,-

NESZ/ Mesterségek Ünnepe útiklg. térítése

179.820,-

DARTKE Egyesület/ rendezvényszervezés

160.000,-

Somogy Megyei Népműv.E./Népművészeti előadás díja

15.000,-

Bugac Pusza Kft./Népművészeti bemutató

69.200,-

Hagyományok Háza 11/2009/T-II. Tengertánc pályázat

2.400.000 ,-

NKA1904/2149 Kosárfonó, gyékényszövő és szalmafonó tábor megrendezés pályázat

244.600,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

130.000,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

128.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

171.100,-

NCA Működési klg. Pályázat

700.000,-

          Elhatárolás következő évre:

-270.565,-

2009.évi Működési klg. Pályázat elszámolása

315.325,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5.343.963,-

 

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület közhasznú tevékenységéből származó bevétele:

 

         - SZJA 1%               68.772 Ft

 

A fenti összeget az Egyesület alkotóház építési költségeinek fedezésére használta fel.

 

 

2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, értékpapírja nincs. Munkaviszonyban álló dolgozója 2 fő, melyből 2004.11.01-től titkárnői munkakörben foglalkoztatott részére 2010.-ben 375.000 Ft-ot, illetve 2010.06.01-2010.09.30-i kilépéssel projektadminisztrátori munkakörben 100.000 Ft munkabért fizetett ki az egyesület.

 

A támogatási összegek felhasználásáról az Egyesület a pályázatokban megjelölt módon, az elszámolási határidőig elszámolt.

 

A költségekre elszámolt összeg:                            5.413.191 Ft

 

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Egyéb anyagköltség

67.034,-

Áramdíj

36.363,-

Tisztítószer

3.273,-

Nyomtatvány, irodaszer

4.675,-

Postaköltség

47.945,-

Anyagköltség az alábbi pályázatokhoz:

 

Hagyományok Háza 11/2009/T-II. Tengertánc pályázat

2.706.155,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

12.620,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

49.068,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

27.969,-

Munkabér

175.000,-

Megbízási díj, munkabér az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

50.000,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

20.000,-

NCA/NCA-DA-09-0761 Működési klg. pályázat

150.000,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.1PROJ Pályázat

100.000,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.2PROJ Pályázat

75.000,-

Munkabérek közterhei (egbizt.8%, nybizt.21%, ehó, madói jár)

145.000,-

Bankköltség

31.784,-

Gépkocsi költségtérítés

22.625,-

Hatósági díjak

1.500,-

Szakképzési hozzájárulás

15.000,-

Nem anyag jellegű szolg.(kiadvány grafikus tervezése, előadás tartása)

31.550,-

Szállítás

49.604,-

Könyvelési díj

110.300,-

Egyéb termelési, kezelési költség az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA 1904/2149 Vessző pályázat

244.600,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

67.200,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

59.000,-

NCA/NCA-DA-09-0761 Működési klg. pályázat

165.325,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

76.116,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.1PROJ Pályázat

368.900,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.2PROJ Pályázat

70.150,-

NCA/NCA-DA-10-0479 Működési klg. Pályázat

429.435,-

 

 

ÖSSZESEN:

5.413.191,-

 

A záró pénzkészlet 2010. december 31.-én:

 

                           - Bankszámla egyenlege:                                      876.490 Ft

                           - Pénztár egyenlege:                                                 1.061 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                         877.551 Ft

 

Az Egyesület 2010. évben ÁFA vonatkozásában alanyi adómentes volt, ezért ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

                       3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 2010. évben különböző jogcímen 3.500.000 Ft támogatást kapott pályázatok révén.

 

 

Az Egyesület 2010 évben az alábbi pályázatokat nyerte el, melyekkel az elszámolási határidőig a következők szerint számolt el:

 

1, Hagyományok Háza-tól „TENGERTÁNC II” elnevezéssel meghirdetett pályázatára 2.400.000 forintot kaptunk 2010.01.21.-én, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

Szla száma

Szla kelte

Szállító megnev.

Felhasználás jogcíme

Számla összege

108503

2010.04.28.

Erdei Építőip.Váll.

Alapozás,térburkolat

2.706.155,-

 

Az elszámolási kötelezettségünknek határidőben, 2010.05.25-én eleget tettünk.

 

2, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól 2010.06.22-én „Hímzők alkotótáborának megrendezésére” 100.000 forintot kaptunk. A saját erővel is el kell számolnunk, ezért 2010.07.26-án 30.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

 

Szla száma

Szla kelte

Szállító megnev.

Felhasználás jogcíme

Számla összege

4119251

2010.07.20.

Krivai Rozália

Anyagköltség

4.320,-

728547

2010.07.27.

Beszprémy Katalin

Előadói díj

10.000,-

964964

2010.07.30.

Domokos Gyuláné

Anyagköltség

8.300,-

MB-4

2010.07.26.

Dr. Varga Ferencné

Tiszteletdíj

20.000,-

MB-5

2010.07.27.

Orbán Istvánné

Tiszteletdíj

15.000,-

MB-6

2010.07.28.

Dr. Németh Pálné

Tiszteletdíj

15.000,-

2010000086

2010.07.30.

Dónáth Élelm. Kft.

étkezés

57.200,-

Összesen:

 

 

 

129.820,-

 

 

 

 

 

 

 

Az elszámolást határidőben  teljesítettük az  NKA felé.

 

3, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól 2010.06.09-én „Kosárfonó, gyékényszövő és szalmafonó tábor megrendezésére” 100.000 forintot kaptunk. A saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2010.07.11-én 144.600 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

Szla száma

Szla kelte

Szállító megnev.

Felhasználás jogcíme

Számla összege

153927

2010.07.09.

M-L Nívó Kft.

Szállásköltség

160.000,-

897110

2010.07.09.

Kecső Ferencné

étkezés

84.600,-

Összesen:

 

 

 

244.600,-

 

 

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

 

4, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól 2010.07.07-én „Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezésére” 100.000 forintot kaptunk. A saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2010.08.17-én 28.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

Szla száma

Szla kelte

Szállító megnev.

Felhasználás jogcíme

Számla összege

2010/0061/8000/2545

2010.05.03.

Bautrans 2000 Kft.

anyagköltség

4.810,-

190535

2010.05.03.

Kaptransit Ker.Kft

anyagköltség

3.690,-

2010003790

2010.05.04.

Szilvási és Tsa Bt.

anyagköltség

4.170,-

190564

2010.05.04.

Kaptransit Ker.Kft

anyagköltség

1.300,-

190120

2010.05.17.

Kaptransit Ker.Kft

anyagköltség

2.580,-

705506

2010.05.20.

Reál Festék Kft.

anyagköltség

1.485,-

439000013/1238/4

2010.05.27.

Alföld Ker. Zrt.

anyagköltség

1.915,-

113796

2010.06.01.

Reál Festék Kft.

anyagköltség

815,-

849817

2010.07.01.

Kaptransit Ker.Kft

anyagköltség

810,-

786659

2010.07.30.

Kaptransit Ker.Kft

anyagköltség

1.300,-

412793

2010.07.30.

Kucsera Ferenc

anyagköltség

4.700,-

0471527

2010.07.30.

Szabó József

Szállítás

24.000,-

7200495

2010.08.09.

Bencze Márton

anyagköltség

15.040,-

2010006211

2010.08.13.

Szilvási és Tsa Bt.

anyagköltség

4.578,-

2010/0061/8000/5502

2010.08.13.

Bautrans 2000 Kft.

anyagköltség

1.875,-

354845

2010.08.17.

Nagy Mária

Tiszteletdíj

20.000,-

2010000092

2010.08.18.

Dónáth Élelm.Kft.

étkezés

35.000,-

Összesen:

 

 

 

128.068,-

 

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

5, A Népművészeti Egyesületek Szövetsége-től 2010.07.28-án „2010. évi Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor” programra 100.000 Ft-ot kaptunk. 2010.08.02-án részvételi díjból 71.100 Ft-ot szedtünk be, mellyel az alábbiak szerint számoltunk el:

 

Szla száma

Szla kelte

Szállító megnev.

Felhasználás jogcíme

Számla összege

721000015/0324/17

2010.08.06.

Piktorfesték Kft.

Anyagköltség

11.988,-

1291/10

2010.08.06.

Németh Józsefné

Anyagköltség

15.981,-

2010000089

2010.08.07.

Dónáth Élelm.Kft.

étkezés

76.116,-

Összesen:

 

 

 

104.085,-

 

Elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

 

 

6. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Működési költség” címén 700.000 Ft pályázati összeget ítélt meg Egyesületünknek, melyből 700.000 Ft-ot kaptunk 2010.10.22-én.. Ezen összegből 270.565 Ft-ot elhatároltunk 2011. évre, mivel a számla 2011. évi lesz. Elszámolási kötelezettségünknek 2011.06.30-ig kell eleget tennünk. 2010 évben ezen összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

 

                           - könyvelési díj                         275.625,-

                           - bankköltség:                             16.290,-

                           - biztosítási díj                            37.520,-

                           - szállítás:                                  100.000,-

                           Összesen:                                  429.435,-

 

A fennmaradó összeget 2011 évben használjuk fel.

 

Az alábbi pályázat pedig a 2009 évben elnyert pályázat, mellyel 2010 évben kellett elszámolnunk:

 

1, Nemzeti Civil Alapprogram „2009. évi működési költség” címen 700.000 forint pályázati támogatást nyújtott egyesületünk részére, melynek első részletét 2009 évben, második részletét pedig 2010.01.28-án kaptunk meg. 2010. évben 84.325 Ft-ot használtunk fel a 2009 évben megkapott támogatásból, illetve 231.000 Ft volt a 2010 évben megkapott támogatási részösszeg.

A fenti összegből 2010. évben 150.000 Ft-ot munkabérre, 165.325 Ft–ot könyvelési díjra számoltunk el. Elszámolási határidőnk: 2010.06.30., határidőben elszámoltunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület 2010. évi gazdálkodását 536.909 Ft-tal kezdte, mely összegből

 

                           - Bankszámla egyenlege 2009. december 31.-én:                        429.340 Ft

                           - Pénztár egyenlege 2009. december 31.-én:                               107.569 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                                                 536.909 Ft

 

 

A beszámolási időszak (2010. január 01. – 2010. december 31.) bevétele 5.343.963 Ft, ami főként a tagdíj befizetésekből, kamatbevételből, valamint pályázat útján nyert támogatásokból tevődött össze.

 

Megnevezés

Összesen:

Kamatbevétel

3.211,-

APEH- 1 % SZJA közhasznú bevétel

68.772,-

Tagdíj befizetések bevételei

529.500,-

NESZ/vissza nem térítendő Működési-, szakmai támogatás

150.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./Közművelődési programok tájoltatása

200.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./adatbázis készítése, rendezvényszervezés

125.000,-

BKMÖ Közműv.szakmai tanácsadó és szolg.Int./fazekas alkotótábor szakmai anyagklg-e

15.000,-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népműv.E./Jászberényi hímző alkotótábor előadói díja

10.000,-

NESZ/ Mesterségek Ünnepe útiklg. térítése

179.820,-

DARTKE Egyesület/ rendezvényszervezés

160.000,-

Somogy Megyei Népműv.E./Népművészeti előadás díja

15.000,-

Bugac Pusza Kft./Népművészeti bemutató

69.200,-

Hagyományok Háza 11/2009/T-II. Tengertánc pályázat

2.400.000 ,-

NKA1904/2149 Kosárfonó, gyékényszövő és szalmafonó tábor megrendezés pályázat

244.600,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

130.000,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

128.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

171.100,-

NCA Működési klg. Pályázat

700.000,-

          Elhatárolás következő évre:

-270.565,-

2009.évi Működési klg. Pályázat elszámolása

315.325,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5.343.963,-

 

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület közhasznú tevékenységéből származó bevétele:

 

         - SZJA 1%               68.772 Ft

A fenti összeget az Egyesület alkotóház építési költségeinek fedezésére használta fel.

 

2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, értékpapírja nincs. Munkaviszonyban álló dolgozója 2 fő, melyből 2004.11.01-től titkárnői munkakörben foglalkoztatott részére 2010.-ben 375.000 Ft-ot, illetve 2010.06.01-2010.09.30-i kilépéssel projektadminisztrátori munkakörben 100.000 Ft munkabért fizetett ki az egyesület.

 

A támogatási összegek felhasználásáról az Egyesület a pályázatokban megjelölt módon, az elszámolási határidőig elszámolt.

 

A költségekre elszámolt összeg:                            5.413.191 Ft

 

 

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Egyéb anyagköltség

67.034,-

Áramdíj

36.363,-

Tisztítószer

3.273,-

Nyomtatvány, irodaszer

4.675,-

Postaköltség

47.945,-

Anyagköltség az alábbi pályázatokhoz:

 

Hagyományok Háza 11/2009/T-II. Tengertánc pályázat

2.706.155,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

12.620,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

49.068,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

27.969,-

Munkabér

175.000,-

Megbízási díj, munkabér az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

50.000,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

20.000,-

NCA/NCA-DA-09-0761 Működési klg. pályázat

150.000,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.1PROJ Pályázat

100.000,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.2PROJ Pályázat

75.000,-

Munkabérek közterhei (egbizt.8%, nybizt.21%, ehó, madói jár)

145.000,-

Bankköltség

31.784,-

Gépkocsi költségtérítés

22.625,-

Hatósági díjak

1.500,-

Szakképzési hozzájárulás

15.000,-

Nem anyag jellegű szolg.(kiadvány grafikus tervezése, előadás tartása)

31.550,-

Szállítás

49.604,-

Könyvelési díj

110.300,-

Egyéb termelési, kezelési költség az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA 1904/2149 Vessző pályázat

244.600,-

NKA1904/2153 Hímző alkotótábor megrendezés pályázat

67.200,-

NKA1904/2150 Szövés és nemez, valamint növényi festés komplex tábor megrendezés pályázat

59.000,-

NCA/NCA-DA-09-0761 Működési klg. pályázat

165.325,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

76.116,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.1PROJ Pályázat

368.900,-

VATI/TF/HUSRB/0901/214/160/02.2PROJ Pályázat

70.150,-

NCA/NCA-DA-10-0479 Működési klg. Pályázat

429.435,-

 

 

ÖSSZESEN:

5.413.191,-

 

A záró pénzkészlet 2010. december 31.-én:

 

                           - Bankszámla egyenlege:                                      876.490 Ft

                           - Pénztár egyenlege:                                                 1.061 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                         877.551 Ft

 

 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 2010. ÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA

 

 

Sor szám

Megnevezés

Bruttó érték

2009. évi Nettó

Maradvány érték

Bruttó érték

2010. évi beszerzés

2010. I. févi écs. SZTV szerint

2010. I. févi écs.ATV szerint

2010.II. févi écs. SZTV szerint

2010.II. févi écs.ATV szerint

2010.évi Nettó. SZTV szerint

2010.évi Nettó ATV szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépek, berendezések, felszerelések

1.

Szivattyú

43.250

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2.

Szövőszék

50.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

3.

Fazekas korong

35.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

4.

Kamrás kemence

350.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

5.

Szövőszék

146.272

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

6.

Motorfűrész

133.886

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

7.

Bemutató sátor

195.000

71.132

0

-

-

-

-

28.275

28.275

42.857

42.857

8.

Tanya+szántó

1.800.000

1.800.000

-

-

-

-

-

-

-

1.800.000

1.800.000

 

ÖSSZESEN

2.753.408

1.871.132

-

-

-

-

-

28.275

28.275

1.842.857

1.842.857

 

 

 

 

 

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 2010. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat, ezért a közhasznúsági jelentés ezen pontja nemleges.

 

            Támogatások                                                                                    - Ft

 

6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

 

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

 

Az egyesület elnöke, képviselője, sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem részesült.

 

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

 

Egyesületünk alapszabályának megfelelően fő tevékenységünk a tárgyalkotó népi kultúra értékeinek megőrzése és továbbadása minden korosztály számára. Ezt képzésekkel, közösségi alkalmak szervezésével, szakmai bemutatók és kiállítások rendezésével valósítjuk meg ebben az évben is. Tevékenységünk hozzájárul a helyi értékek feltárásához és megbecsüléséhez, a helyben fellelhető természeti értékek hasznosításához, így közvetve az ezzel foglalkozó emberek megélhetéséhez. Közösségi munkánk, alkotó tevékenységünk  révén szociális funkciót is ellátunk, több idős embernek biztosítunk társas alkalmakat, akik tapasztalati tudásuk átadásával megbecsülést szereznek a helyi társadalomban.

 

Munkatervünk szerint májusban NIT zsűrizést tartottunk Kecskeméten a Népi Iparművészeti Gyűjteményben ezzel segítjük azon tagjainkat akik Népi Iparművész címet szeretnének elérni, illetve azokat a külsős érdeklődőket is segíteni akik a szakmai munkájukat fejleszteni kívánják, s ehhez külső szakértői véleményeket is figyelembe vesznek.

 

Az OKM, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett XV. – Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállításon részvételen egyesületünk részt vett Békéscsabán a regionális kiállításon, a megnyitóra bérelt autóbusszal, közösen utaztunk. A kiállítási anyagok összegyűjtését egyesületünk koordinálta, végezte. A régiós kiállítás július 20-án kedden, Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban nyílt meg.

A Néprajzi Múzeumban, Budapesten ősszel megnyílt kiállításra egyesületünk tagjainak munkái felkerültek, s 18 tagunk nyert valamilyen szintű országos elismerést.

 

A nyári alkotótáboraink közül az alábbiak valósultak meg: 

- vessző, gyékény-szalma Kanalas János, Csáki Ildikó  vezetésével július    5-10.

- hímző  Dr. Varga Ferencné vezetésével                            július 26-31.

- fafaragó Erdélyi Tibor, Orisek Ferenc szakmai vezetésével és Apró Tamás közreműködésével                                                                        augusztus 2-7.

- nemez, szövő, festékes Nagy Mari Vidák István               augusztus 9-17.

            - Kovács László Kalocsán fazekas tábort szervezett           június 28-július 10 között.

 

Részt vettünk a következő nagyobb országos, régiós és települési rendezvényeken: Körösvölgyi Sokadalom - Gyula, Pünkösdi Sokadalom – Szentendre, Mesterségek Ünnepe – Budapest Vár, Kurultáj – Bugac, Kun-szállás foglalás – Kunszállás. Ez alkalmakon egyesületünk tagjai szervezetten egységes installációval jelenik meg.  Kapcsolódtunk a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet TÁMOP 3.2.3/09 Építő közösségek pályázatához, egyesületünk tagjai e forma keretében belül szakköröket, táborokat és bemutató foglalkozásokat tartottak többek között Kerekegyháza, Fülöpháza, Lakitelek, Városföld, Helvécia, Kecskemét településeken.

 

Éves közgyűlésünket  2010. április 24-én tartottunk alkotóházunkban. Az egyesület vezetősége negyedévente, illetve a témák fontossága miatt eseti alkalmanként is ülésezett.

Szervezeti életünk folyamatos fejlesztése érdekében kapcsolódtunk a Békés megyei Népművészeti Egyesület régiós kezdeményezéséhez, partnerként résztveszünk a pályázatíró és szervezetfejlesztő NCA által támogatott fejlesztő programban, a hol  tagjaink részvételét a díj kifizetésének átvállalásával is segítettük..

A Tengertánc pályázat eredményeként ebben az éveben a alkotóházunk fás műhelyének előterét betonoztuk le, tégla burkolatot kap a foglalkoztató szín, valamint az új műhely és tetőterébe tervezett  szálláshely épületének alapozását csináltattuk meg.

 

Munkánk során környezettudatos, aktív, maga sorsán is jobbítani akaró emberek példáját mutatjuk be, s partnereinket is sajátos eszközeinkkel erre neveljük. Alkotóházunk környezetének rendbetételéhez, tavaszi takarításhoz és a soron következő munkák elvégzéséhez/kerítés építése, fedett szín téglázása, tetőtér fa burkolatának kezelése stb./ tagjaink önkéntes munkát végeztek április 17-18-án és 22-23-án.

 

Előfizetett, vásárolt szakmai anyagaink  (közte a Mesterség és Művészet Hírmondó, egyedi kiadványok)  székhelyünkön és alkotóházunkban hozzáférhető, olvasható. 

 

Bekapcsolódtunk több település kulturális közéletét szervező fórumába.

Tartjuk a kapcsolatot a más tárgyalkotó és előadóművészeti szervezetekkel. Ebben az évben a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységünk hangsúlyosan is megjelent,  a vajdasági Zentán tevékenykedő Civilian Center "Ci-Fi" szervezet a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Egyesülettel, mint főpályázóval  közösen sikeresen szerepeltünk a Magyarország-Serbia IPA határon átnyúló együttműködési program pályázatán. A projekt júliusban kezdődött el, a HANDICRAFT nevet viseli. Célja a kézműves hagyomány megőrzése mellett az innováció feltételeinek megteremtése, s elősegíteni, hogy a hagyományos mesterségeket folytató kézművesek munkái a jelenleginél jobb körülmények között kerüljenek a tényleges és a virtuális piacra.  A pályázati keretből az elmúlt évben több rendezvényt valósítottunk meg és folyamatos fejlesztő tevékenységet végzünk. Programunk így kapcsolódik a közcélú feladataink között szereplő euroatlanti integráció elősegítésének megvalósulásához.  Munkánk eredményeként honlapot készíttetünk, elektronikus adatbázist alakítottunk ki a termékfejlesztésben résztvevő mesterek számára.

Híreinket a a dunatiszakozi@bacskultura.hu honlapon tesszük közzé.

 

 

 

Kecskemét, 2011. május 15.

 

 

                                                                                       ________________________

                                                                                               POLYÁK ALBERT

                                                                                        AZ EGYESÜLET ELNÖKE