Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Adatvédelmi szabályzat

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjaira vonatkozó személyes adatok kezeléséről

 

 1. Általános rendelkezések
 1. Preambulum

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület célja, hogy a tagjaira vonatkozó személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges intézkedést, amellyel biztosítható az általa kezelt személyes adatok védelmének megfelelő szintje.

Jelen szabályzat célja, hogy ismertesse a tagokkal, hogy a DTKN Egyesület milyen rájuk vonatkozó személyes adatokat kezel és, hogy ismertesse a tagokkal az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges körülményt.

 1. Fogalmak:

Jelen szabályzat alkalmazása során érintett, vagy tag: a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesületben részt vevő természetes személy,

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági, kulturális jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 1. Az adatkezelés elvei

Duna-Tisza közi Népművészeti. Egyesület a tagokkal kapcsolatos személyes adatok kezelését az Infotv.-ben foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatosan a szabályzat elkészítésének idején elérhető „jó gyakorlatokon” alapul.

Személyes adat kezelésére csak a tagok hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor. A tagok hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. A tagok a hozzájárulásukat kényszertől mentesen, önkéntesen adhatják meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, a tagokkal előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

Az. Egyesület nem kezel olyan adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszik az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Az Egyesület folyamatosan gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról, amennyiben a munkafolyamatok során kiderül, hogy egy adat elavult, kezdeményezi a módosítását az informatikai és egyéb rendszerekben.

Az Egyesület törli a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

Az Egyesület biztosítja, hogy a tagok mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak a róluk kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés körülményeiről. A tag kérheti adatai helyesbítését, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tagok az általuk sérelmesnek vélt adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adat-és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatnak.

Az Egyesület biztosítja, hogy a tagok negatív jogkövetkezmények nélkül kérhessék olyan személyes adataik törlését, amelyet a DTKN. Egyesület a tagok hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben az adatok törlése jogszabályi tilalom, vagy a tagok jogos érdeke miatt nem lehetséges a személyes adatot a DTKN Egyesület zárolja, a zárolásról a tagokat tájékoztatja.

Az adatkezelési műveleteket az. Egyesület úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a tagok magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A DTKN Egyesület adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kövesse az Egyesület utasításait.

A DTKN. Egyesület adatvédelmi ügyekben illetékese: Csordás Katalin

Tag a jelen tájékoztatóban szereplő jogait a Csordás Katalin alelnökhöz intézett írásbeli kérelmében gyakorolhatja, akinek elérhetősége:

parasztviseletek@gmail.com,

tel:06-20/4995035…

 

Az adatkezelés jogalapja

A DTKNE a tagok személyes adatait a tag jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a tagok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 

 1. Az adatkezelési esetek bemutatása

 

 1. A Népművészeti Egyesületek Szövetségében való képviselettel kapcsolatos adatkezelés

A NESZ Alapszabályának V. pont 3. alpontja alapján a tagszervezetek küldöttek útján képviselik magukat a Szövetség legfőbb döntéshozó szervében, a küldöttgyűlésben. A küldöttek száma a tagszervezetekben részt vevő tagok számától függ, az Alapszabály mindenkor hatályos rendelkezései alapján.

A küldöttek számának pontos megállapításához NESZ alapszabályában foglaltak szerint jogosult megismerni és ellenőrizni a tagszervezetei tagjainak számát és névsorát. A küldöttek számának megállapításához a tagszervezet tagjai számának az adott év június 30-ai állapota az irányadó.

A Szövetség az adatokat a tagszervezetek által a tagjairól elektronikusan elküldött tagi adatok alapján állapítja meg.

A küldöttek számának meghatározásához a Szövetség csak a tagszervezet tagjainak számát ellenőrzi, a taglétszám valóságának ellenőrzéséhez azonban jogosult mintavétel szerűen a tagok személyes adatait is ellenőrizni, a tagokat a megadott adatok segítségével felkeresni.

 

 1. Mesterségek Ünnepével kapcsolatos adatkezelés

A NESZ a Mesterségek Ünnepe elnevezésű rendezvényen a tagszervezetek számára térítésmentes kiállítási helyet biztosít a tagszervezetek tagjainak száma alapján.

A térítésmentes kiállítási helyek számának pontos megállapításához a Szövetség jogosult megismerni és ellenőrizni a tagszervezetek tagjainak számát és névsorát. A térítésmentes helyek számának megállapítására az 1-es pontban említett taglétszám alapján kerül sor.

A térítésmentes kiállítási helyek számának meghatározásához a Szövetség csak a tagszervezet tagjainak számát ellenőrzi, a taglétszám valóságának ellenőrzéséhez azonban jogosult mintavétel szerűen a tagok személyes adatait is ellenőrizni, a tagokat a megadott adatok segítségével felkeresni.

 

 1. Érdekképviseleti célú adatkezelés

A NESZ Alapszabálya értelmében ellátja a népművészeti terület érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat.

Az érdekképviseleti feladat hatékony ellátása, valamint a tevékenységgel kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a Szövetségnek pontos képpel kell rendelkeznie a tagszervezetek által képviselt szakmák, népművészeti tevékenységi körök aktuális helyzetéről.

Az aktuális helyzet értékeléséhez elengedhetetlen, hogy pontos képpel rendelkezzen a Szövetség a tagok számáról és egyes adatairól.

A Szövetség a cél megvalósítása érdekében a tagok alábbi személyes adatait kezeli, az adat mellett megjelölt célból:

 

Adat

Adatkezelési cél

Név

Azonosítás

Születési idő

Kiöregedés aktuális helyzetének felmérése

Mely NESZ tagszervezet(ek) tagja

Tagság összetételének vizsgálata

Nyelvtudás, Végzettség

Tagság összetételének vizsgálata

Mesterség

Tagság összetételének vizsgálata, a kihaló szakmákkal kapcsolatos aktuális helyzet felmérése

Elnyert kitüntetések

A tagság által elért eredmények felmérése, érdekképviseleti tevékenység erősítése

Milyen formában végzi a kézműves tevékenységet (hobby, vállalkozás)

Tagság összetételének vizsgálata

 

 1. Tájékoztatási célú adatkezelés a saját és a NESZ működéséből fakadóan

A DTKN. Egyesület feladata tájékoztatni tagjait az időszerű, tagokat érintő aktuális kérdésekről. Ugyanakkor a NESZ  feladata is az Alapszabálya 3. pont 1-es alpontja szerint tájékoztatni tagjait a távlati és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, fejlesztési céljairól, döntésekről és szabályozásokról.

Emellett az Alapszabály VI. pontja alapján a tagok feladata a Szövetség tevékenységét támogatni, munkájukkal azt előmozdítani, továbbá részt venni mindazokban a tevékenységekben, amelyben a közreműködést elvállalták. A feladat ellátásához szükséges, hogy a Szövetség el tudja érni tagjait, szükség esetén segítségüket, közreműködésüket tudja kérni.

Tájékoztatási és támogatás kérési célból a Duna-Tisza közi Népművészeti  Egyesület és a Szövetség a tagok alábbi adatait kezeli:

 • Név,
 • Cím, elérhetőségek,
 • Mesterség.

A tagokat a Szövetséggel kapcsolatos általános információkkal, valamint a mesterségükhöz kapcsolódó információkkal és kérésekkel keresi meg Szövetség.

 

 1. Adatok kezelésének módja

Az adatokat a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület veszi fel, a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

A szabályzat szerinti személyes adatok felvétele internetes felületen, elektronikus űrlap segítségével kerül sor. Az adatok felvételére az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján kerül sor, amely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Jelen esetben az egyéni hozzájárulások beszerzése határidőre aránytalan költséggel és munkával járna az ország több pontján található tagok adataira vonatkozóan.

Az adatkezelés a tagok, jelen szabályzatban bemutatott érdekeit szolgáló érdekképviseleti, valamint tájékoztatási célt szolgálja, amely a DTKN. Egyesület  Alapszabályában rögzített közérdekű célok hatékony teljesítése miatt szükséges.

Az Egyesület az Info.tv. 6. § alkalmazása során figyelembe vette, hogy a kezelt adatok arányban álljanak a közérdekű célok elérésével, valamint, hogy a tagok személyes adatok védelméhez fűződő jogai a legkisebb mértékben sérüljenek.

A DTKN Egyesület  és a Szövetség is közreműködik az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadása és a tagok jogainak érvényesítése körében.

A megadott személyes adatok törlését a tag a IV. pont szerint kérheti és tiltakozhat a személyes adatai rögzítése ellen.

A DTKNE kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére is.

 

A NESZ  személyes adatokat harmadik személy számára, a tag előzetes hozzájárulása alapján továbbítja csak.

NESZ a személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat továbbíthat 3. személye számra (pl.: minisztériumok, ) az Alapszabályzatban megjelölt feladatai ellátásához szükséges mértékben átadhatja.

Az adatok kezelésére minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig,  illetve, ha a tag ezt kéri, akkor az adatai törlési kérelméig kerül sor.

 

 1. A tagok jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DTKN. Egyesület  által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az  Egyesület  a tag kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a tag személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szövetség a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A DTKNE  - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tag tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tag bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Egyesület  elnökéhez fordulhat az 1-es pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

 1. A tag kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A tag bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az 1-es pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A DTKN Egyesület a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre,  azokat  az Egyesület  a szükséges időtartamig megőrzi.

A tag kérheti továbbá, adatainak zárolását. A DTKN Egyesület  zárolja a személyes adatot, ha a tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a tag jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a tagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a tag jogos érdekét nem sérti.

Ha a DTKN Egyesület  a tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 1. A tag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A tag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Duna-Tisza közi Népművészeti. Egyesület a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A tag a jogait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A tag az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 1. Adatbiztonság

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

 1. A szabályzat módosítása

 Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az alábbiak szerint módosítsa:

 • Az adatkezelések lényeges tartalmi elemeit nem érintően a tag előzetes értesítése mellett egyoldalú módosítással. A DTKN Egyesület ilyen esetben értesíti a tagokat.
 • Amennyiben a szabályzat meglévő tartalmi elemeinek lényeges módosítására van szükség (így különösen az adatkezelés jogalapjának módosítása, a kezelt adatok körének bővítése)az Egyesület értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával folytatja, vagy kezdi meg.
 • Amennyiben a szabályzatot új adatkezelési esetkörrel szükséges kibővíteni, a DTKN Egyesület  értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával kezdi meg.

 

Kecskemét, 2018. május 20.                                               Szabó Károlyné  sk.

                                                                                              elnök DTKNE