Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Közhasznúsági jelentés 2009

 

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I    J E L E N T É S

2009

 

Kecskemét, 2010. április 16.

 

T a r t a l o m

1. A szervezet alapadatai

2. A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület számviteli beszámolója

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Melléklet:       jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

                       

1. A SZERVEZET ALAPADATAI

 

 1. Elnevezés:                                          Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
 1. Képviselő:                                           Polyák Albert
 1. Székhely:                                            6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
 1. Levelezési cím:                                   6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
 1. Adószám:                                            19041483-1-03
 1. TB törzsszám:                                    12622818
 1. Közhasznúsági fokozat:                     közhasznú szervezet

8.   Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 135.

 

9.   Bírósági bejegyző határozatszám: Pk.60.038/1990

      Közhasznúsági bejegyzés: 2000. május 16.

 

10. Az egyesület célja:

        

 • Az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó (szobor és emlékmű, játék- és játszótér tervezés), textiles (hímző szövő, kelmefestő, csipkekészítő) fazekas, fém- bőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban;
 • Közreműködés a település és a társadalmi környezet formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén;
 • A tagság képességei, adottságai és érdeklődésének iránya szerint az egyes kézműves, népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek (művésztelepek és alkotóházak) létrehozása és működtetése;
 • Az egyesületi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és állami fórumokon;
 • Kezdeményezésekkel, javaslatokkal és tevékenységével segíteni a környezetkultúra és a népművészeti tárgyalkotás alakulását;
 • Tevékenységével közreműködni kiadványok, kiállítások elkészítésében, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák és más rendezvények szervezésében;
 • Segíti az egyesület tagjai vállalkozásának sikerességét, főként az előállított tárgyak jó színvonala útján;
 • Irodalmi anyag beszerzésével segíti a tagság elméleti és szakmai ismereteinek fejlesztését;
 • Közreműködés hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületek, intézmények között a partnerkapcsolat alakításában;
 • Nyilvánosságot biztosítását elősegíteni annak érdekében, hogy az alkotót, az egyesület tagjai az adott település és térség szellemi életében, önkormányzati, és civil közéletben ismertté váljanak;
 • Kölcsönös – szakmai és tapasztalatcsere célú látogatások szervezése, ezek támogatása;
 • Magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben;
 • Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében.

 

11.       Az egyesület céljai elérése érdekében:

 

 • részt vesz, feladatokat vállal a helyi közéletben
 • emberi, szervezeti és intézményi kapcsolatokat épít, ápol, s azokat alakítja, működteti, gyarapítja
 • törekszik mind szélesebb körben ismertté tenni céljait
 • rendezvényeket, találkozókat, utazásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt, ilyenekben közreműködik
 • együttműködik a céljaival összhangban álló más szervezetekkel, szervezettt kezdeményezésekkel
 • közhasznú céljait közvetlenül szolgáló, illetve azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet korlátozottan végez, ilyenekben közreműködik.

 

12.       Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • a 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • a 19. Euroatlanti integráció elősegítése.    

 

 

 

2. A DUNA-TISZA KÖZI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA

 

 

Tétel  megnevezése                                                         Előző év    Helyesbítés    Tárgyév

                                                                                                                                                                                   (Elhatárolás miatt)                             

 

Befektetett eszközök                                                           1.899               1.899         1.871

 • Immateriális javak                                                          -                       -                 -
 • Tárgyi eszközök                                                      1.899               1.899         1.871
 • Befektetett  pénzügyi eszközök                                      -                       -                 -

Forgóeszközök                                                                      4.077               4.077            537

         -     Készletek                                                                         -                       -                 -

 • Követelések                                                                     -                       -                 -
 • Értékpapírok                                                                   -                       -                 -
 • Pénzeszközök                                                          4.077               4.077            537

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                    5.976               5.976         2.408

Saját tőke                                                                              5.907               2.310         2.296

 • Induló tőke                                                                      -                       -                 -
 • Tőkeváltozás /eredmény                                         2.412               2.412         2.310
 • Lekötött tartalék                                                             -                       -                 -
 • Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből)  3.495                 -102             -14
 • Tárgyévi eredmény (vállalkozási tevékenységből)       -                       -                 -

Tartalék                                                                                          -                       -                 -

Céltartalékok                                                                                  -                       -                 -

Kötelezettségek                                                                         69               3.666            112

 • Hosszú lejáratú kötelezettségek                                     -                       -
 • Rövid lejáratú kötelelezettségek                                  69               3.666            112

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                     5.976               5.976         2.408

 

 

 

III.     EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

 

          Tétel megnevezése                                             Előző év    Helyesbítés       Tárgyév

Összes közhasznú tevékenység bevétele                         7.228               3.631            7.298

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK                7.228               3.631            7.298

         -      Közhasznú célú működésre kapott támogatás      117                  117                 72

                 - alapítótól                                                                  -                       -                    -

                 - központi költségvetésből                                         -                       -                    -

                 - helyi önkormányzattól                                            -                       -                    -

                 - társadalombiztosítótól                                             -                       -                    -

                 - egyéb (1% SZJA)                                                117                  117                 72

         -      Pályázati úton elnyert támogatás                       6.090               2.493            5.836

         -      Közhasznú tevékenységből származó bevétel           -                       -                    -

 •  Tagdíjból származó bevétel                                   430                  430               463
 •  Egyéb bevétel                                                         591                  591               927

          Tétel megnevezése                                                         Előző év                   Tárgyév

 

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENŐ BEVÉTELEK                              -                 -              

Vállalkozási tevékenység bevétele                                                         -                 -              

         -     Pénzügyileg rendezett bevételek                                             -                 -              

Tényleges pénzbevételek                                                                7.228         3.631      7.298

Közhasznú tevékenység ráfordítása                                             3.733         3.733      7.312

         -     Ráfordításként érvényesíthető kiadások                          3.685         3.685      7.284

               ebből továbbutalt támogatás                                                    -                 -              -

         -     Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                      -                 -              -

         -     Ráfordítást jelentő elszámolások                                          48              48           28

         -     Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                         -                 -              -

Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                                 -                 -              -

Tárgyévi pénzügyi eredmény                                                         3.543             -54           14

         -     Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye  3.543             -54           14

         -     Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye       -                                -

Nem pénzben realizált eredmény                                                      -48             -48          -28

         -     Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredm.      -48             -48          -28

Adózás előtti eredmény                                                                         -                 -              -

Tárgyévi eredmény                                                                         3.495           -102          -14

         -     Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye                  3.495           -102          -14

               Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye                       -                                -

 

 

 

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület 2009. évi gazdálkodását 4.077.402 Ft-tal kezdte, mely összegből

 

 

                           - Bankszámla egyenlege 2008. december 31.-én:                     4.076.579 Ft

                           - Pénztár egyenlege 2008. december 31.-én:                                      823 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                                                 489.882 Ft

 

 

 

A beszámolási időszak (2009. január 01. – 2009. december 31.) bevétele 7.297.801 Ft, ami főként a tagdíj befizetésekből, kamatbevételből, valamint pályázat útján nyert támogatásokból tevődött össze.

 

Megnevezés

Összesen:

Kamatbevétel

4.177,-

APEH- 1 % SZJA közhasznú bevétel

72.379,-

Tagdíj befizetések bevételei

463.250,-

Közcélú adomány/Dr. Varga Ferencné

100.000,-

Hagyomány és Megújulás/részvételi díj

114.000,-

Megnevezés

Összesen:

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

250.000,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

124.950,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

313.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

181.500,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

250.000,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

327.500,-

NKA1907/2921 Hagyomány és megújulás konferencia pályázat

300.000,-

NKA1913/0162 Egy hónapos tanulmányút Kirgíziába… pályázat

180.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

75.000,-

BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe pály.

100.000,-

NCA Működési klg. Pályázat

469.000,-

          Elhatárolás következő évre:

-84.325,-

NESZ Mesterségek ünnepe útiklg. Támogatás

179.820,-

Kézműves foglalkozás vezetése

10.000,-

Rendezvény szervezés

80.000,-

Népi kismesterségek bemutató kiállítás

80.000,-

Pécsi Kulturális Kp. Tármogatás

11.000,-

Rendezvényszervezés

100.000,-

2008.évi TENGERTÁNC pályázat elhatárolása

3.273.550,-

2008.évi Működési klg. Pályázat elhatárolása

323.000,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7.297.801,-

 

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület közhasznú tevékenységéből származó bevétele:

 

         - SZJA 1%               72.379 Ft

 

A fenti összeget az Egyesület alkotóház építési költségeinek fedezésére használta fel.

 

 

2009. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, értékpapírja nincs, munkaviszonyban álló dolgozója 2004.11.01-től 1 fő, részére 2009.-ban 300.000 Ft-ot fizetett ki az egyesület.

 

A támogatási összegek felhasználásáról az Egyesület a pályázatokban megjelölt módon, az elszámolási határidőig elszámolt.

 

A költségekre elszámolt összeg:                            7.284.223 Ft

 

 

 

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Egyéb anyagköltség

173.363,-

Áramdíj

55.155,-

Tisztítószer

9.100,-

Nyomtatvány, irodaszer

4.370,-

Anyag jellegű szolgáltatás (nyomdai munka, adatgyűjtés, szerkesztés, telefon, fénymásolás)

12.715,-

Postaköltség

48.230,-

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Anyagköltség az alábbi pályázatokhoz:

 

- NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pály.

209.351,-

- NKA1904/1921 Csipke pályázat

24.550,-

- NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

60.000,-

- NKA1904/1923 Hímző pályázat

22.320,-

- NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

99.754,-

- NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

171.752,-

- NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

74.281,-

- BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe p.

94.955,-

- NCA OKM4.4-13-0837/2008

3.273.550,-

Munkabér

150.000,-

Megbízási díj, munkabér az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

9.500,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

80.000,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

101.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

81.500,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

100.000,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

30.000,-

NCA-DA-08-0682/munkabér  Működési klg. Pályázat

150.000,-

Munkabérek közterhei (egbizt.8%, nybizt.21%, ehó, madói jár)

190.000,-

Bankköltség

76.473,-

Bérleti díj

10.000,-

Étkezés

50.948,-

Hatósági díjak

1.500,-

Kiadványok, folyóiratok

66.500,-

Szakképzési hozzájárulás

6.000,-

Nem anyag jellegű szolg.(kiadvány grafikus tervezése, előadás tartása)

30.750,-

Szállítás

114.400,-

Könyvelési díj

326.075,-

Egyéb termelési, kezelési költség az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

98.000,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

20.400,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

147.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

77.430,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

45.852,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

125.375,-

NKA1907/2921 Hagyomány és megújulás konferencia pályázat

453.638,-

NKA1913/0162 Egy hónapos tanulmányút Kirgíziába… pályázat

223.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

7.000,-

BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe pály.

5.236,-

NCA-DA-08-0682 Működési klg. Pályázat/könyvelési díj

173.200,-

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

A fenti összegből vastag vonallal jelöltük azon összegeket, melyek pályázati pénzét már 2008 évben megkaptuk, de 2009. évre áthúzódó elszámolási kötelezettsége az Egyesületnek. Ezen kötelezettsége a következő támogatóval szemben áll fenn Egyesületünknek:

 

 

1,      Támogató megnevezése:        ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Kht.

         Támogatás összege:               700.000 Ft

         Támogatott cél:                      2008. évi működési költség

         Elszámolási határidő:             2009.06.30.

A fenti pályázati összeget 2008.10.27.-én kaptuk meg számlánkra.

 

 

2,     

         Támogató megnevezése:        Oktatási és Kulturális Minisztérium

         Támogatás összege:               3.500.000 Ft

         Támogatott cél:                      Egyesület tulajdonában lévő alkotóház felújítása

         Elszámolási határidő:             2009.05.31.

 

 

A fenti pályázati összeget 2008.11.24.-én kaptuk meg számlánkra.

 

 

 

A záró pénzkészlet 2009. december 31.-én:

 

                           - Bankszámla egyenlege:                                      429.340 Ft

                           - Pénztár egyenlege:                                             107.569 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                         536.909 Ft

 

Az Egyesület 2009. évben ÁFA vonatkozásában alanyi adómentes volt, ezért ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

 

 

                       3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 

 

 

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 2009. évben különböző jogcímen 2.504.000 Ft támogatást kapott pályázatok révén.

 

 

Az Egyesület 2009 évben az alábbi pályázatokat nyerte el, melyekkel az elszámolási határidőig a következők szerint számolt el:

 

1, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor megrendezésére” 250.000 forintot kaptunk 2009.07.17.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.08.03-án 77.500 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

 • Anyagklg:                            171.752,-
 • Tiszteletdíj:                           30.000,-

       -                  Étkezés:                                     125.375,-

                           ÖSSZESEN:                             327.127,-

 

Az elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

 

2, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Országos vessző, gyékény, szalmafonótábor megrendezésére Tiszaalpáron” 250.000 forintot kaptunk 2009.06.17.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.07.06-án 63.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - Anyagköltség:                                          60.000,-

                           - Csoportos étkezés:                                   59.000,-

                           - Szállásköltség:                                         88.000,-

                           - Tiszteletdíj:                                           101.000,-

                           - Rezsiklg.:                                                   4.500,-

                           ÖSSZESEN:                                            312.500,-

 

Az elszámolást határidőben  teljesítettük az  NKA felé.

 

3, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Növényi festés országos alkotótábor megrendezésére” 200.000 forintot kaptunk 2009.07.14.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.08.10-én 50.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

                           - anyagköltség:                            81.399,-

                           - reklám-és propagandaklg.:       18.355,-

                           - csoportos étkeztetés:                33.052,-

                           - tiszteletdíj:                              100.000,-

                           - rezsiklg.                                      4.394,-

                           - fuvarklg.                                   12.800,-

       ÖSSZESEN:                                                 250.000,-

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

4, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „2009. évi csipke alkotótábor megrendezésére” 100.000 forintot kaptunk 2009.06.17.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.07.06-án 24.950 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - anyagköltség:                            20.000,-

                           - reklám- és propagandaklg:         4.550,-

                           - tiszteletdíj:                                80.000,-

                           - csoportos étkezés:                    20.400,-

                           - rezsiklg.                                           50,-

                           Összesen:                                 125.000,-

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

5, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Hímzők alkotótáborának megrendezésére” 150.000 forintot kaptunk 2009.07.14.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.08.10-én 50.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - anyagköltség:                            22.320,-

                           - csoportos étkeztetés:                77.430,-

                           - tiszteletdíj:                                81.500,-

                           - rezsiklg.:                                     6.250,-

                           Összesen:                                 187.500,-

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

6, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Egy hónapos tanulmányút Kirgíziába a hagyományos nemeztakaró és sátorkészítés tanulmányozására és megörökítésére” 360.000 forintot kaptunk 2009.02.12.-én, melyből 2 fő helyett 1 fő tudott elutazni, ezért a támogatás felét (180.000 Ft-ot) 2009.07.17.-én visszautaltuk az NKA részére. A pályázati összeget az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - repülőjegy:                              223.000,-

 

Az elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

 

7, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Hagyományos konyha korszerű módon című rendezvény megvalósítására” 250.000 forintot kaptunk 2009.04.01.-én, mellyel az alábbiak szerint számoltunk el:

 

                           - anyagköltség:                          170.351,-

                           - reklám- és propagandaklg.       39.000,-

                           - tiszteletdíj:                                67.500,-

                           - bérleti díj:                                 40.000,-

                           Összesen:                                 316.851,-

 

Az elszámolást határidőben teljesítettük az NKA felé.

 

8, Nemzeti Kulturális Alapprogram Ig.–tól „Hagyomány és megújulás címmel szakmai konferencia megrendezésére” 300.000 forintot kaptunk 2009.10.14.-én, illetve 2009. évtől a saját erővel is el kell számolnunk az NKA felé, ezért 2009.11.12-én 114.000 Ft részvételi díjat szedtünk be a tábor megtartásához, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - előadás:                                     20.000,-

                           - szállásklg.                               433.638,-

                           Összesen:                                 453.638,-

 

Az elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk az NKA felé.

 

9, A Népművészeti Egyesületek Szövetsége-től „2009. évi Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor” programra 75.000 Ft-ot kaptunk 2009.07.28.-án, mellyel az alábbiak szerint számoltunk el:

 

                           - anyagklg:                                  74.281,-

                           - étkezés:                                       7.000,-

                           Összesen:                                   81.281,-

Elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

 

10. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat-tól „A Bács-Kiskun megyében élő kézművesek németországi Münkeboe település falumúzeumában történő kiállításával és bemutató foglalkozásával kapcsolatos kiadások támogatására” 100.000 Ft-ot kaptunk 2009.07.23.-án, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

 

                           - autópályadíj, gázolaj:             100.191,-

Elszámolási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk.

 

11. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Működési költség” címén 700.000 Ft pályázati összeget ítélt meg Egyesületünknek, melyből 469.000 Ft-ot 2009.10.08.-án kaptunk meg, ezen összegből 84.325 Ft-ot elhatároltunk 2010. évre, mivel a számla 2010. évi lesz. Elszámolási kötelezettségünknek 2010.06.30-ig kell eleget tennünk. 2009 évben ezen összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

 

                           - munkabér:                               150.000,-

                           - könyvelési díj:                        233.875,-

                           Összesen:                                 384.675,-

A fennmaradó összeget 2010 évben használjuk fel, illetve a 2. részletet is 2010. évben kapta meg Egyesületünk.

 

 

Az alábbi pályázatok pedig a 2008 évben elnyert pályázatok, melyekkel 2009 évben kellett elszámolnunk:

 

1, Nemzeti Civil Alapprogram „2008. évi működési költség” címen 700.000 forint pályázati támogatást nyújtott egyesületünk részére, melyet 2008.10.27.-én kaptunk meg.

A fenti összegből 2009. évben 150.000 Ft-ot munkabérre, 173.000 Ft könyvelési díjra számoltunk el. Elszámolási határidőnk: 2009.06.30., határidőben elszámoltunk.

A fentiek miatt 323.000 Ft-ot elhatároltunk.

 

2, Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Reneszánsz év programjai „Az élő népi kultúra reneszánsza – Tengertánc program” támogatására Egyesületünk 3.500.000 Ft támogatásban részesült, melyet 2008.11.24-én kaptunk meg felhasználásra.

A fenti összegből 2009 3.273.550 Ft-ot elhatároltunk, mivel elszámolási határidőnk 2009.05.31. volt, és a számlák 2009 évre szóltak.

Összegzés képpen 3.273.550 Ft pályázati összeget 2009 évben használtuk fel.

 

 

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület 2009. évi gazdálkodását 4.077.402 Ft-tal kezdte, mely összegből

 

 

                           - Bankszámla egyenlege 2008. december 31.-én:                     4.076.579 Ft

                           - Pénztár egyenlege 2008. december 31.-én:                                      823 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                                                 489.882 Ft

 

 

 

A beszámolási időszak (2009. január 01. – 2009. december 31.) bevétele 7.297.801 Ft, ami főként a tagdíj befizetésekből, kamatbevételből, valamint pályázat útján nyert támogatásokból tevődött össze.

 

Megnevezés

Összesen:

Kamatbevétel

4.177,-

APEH- 1 % SZJA közhasznú bevétel

72.379,-

Tagdíj befizetések bevételei

463.250,-

Közcélú adomány/Dr. Varga Ferencné

100.000,-

Hagyomány és Megújulás/részvételi díj

114.000,-

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

250.000,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

124.950,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

313.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

181.500,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

250.000,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

327.500,-

NKA1907/2921 Hagyomány és megújulás konferencia pályázat

300.000,-

NKA1913/0162 Egy hónapos tanulmányút Kirgíziába… pályázat

180.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

75.000,-

BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe pály.

100.000,-

NCA Működési klg. Pályázat

469.000,-

          Elhatárolás következő évre:

-84.325,-

NESZ Mesterségek ünnepe útiklg. Támogatás

179.820,-

Kézműves foglalkozás vezetése

10.000,-

Rendezvény szervezés

80.000,-

Népi kismesterségek bemutató kiállítás

80.000,-

Pécsi Kulturális Kp. Tármogatás

11.000,-

Rendezvényszervezés

100.000,-

2008.évi TENGERTÁNC pályázat elhatárolása

3.273.550,-

2008.évi Működési klg. Pályázat elhatárolása

323.000,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7.297.801,-

 

 

A költségekre elszámolt összeg:                            7.284.223 Ft

 

 

 

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Egyéb anyagköltség

173.363,-

Áramdíj

55.155,-

Tisztítószer

9.100,-

Nyomtatvány, irodaszer

4.370,-

Anyag jellegű szolgáltatás (nyomdai munka, adatgyűjtés, szerkesztés, telefon, fénymásolás)

12.715,-

Postaköltség

48.230,-

Költség megnevezése

Összeg Ft:

Anyagköltség az alábbi pályázatokhoz:

 

- NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pály.

209.351,-

- NKA1904/1921 Csipke pályázat

24.550,-

- NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

60.000,-

- NKA1904/1923 Hímző pályázat

22.320,-

- NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

99.754,-

- NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

171.752,-

- NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

74.281,-

- BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe p.

94.955,-

- NCA OKM4.4-13-0837/2008

3.273.550,-

Munkabér

150.000,-

Megbízási díj, munkabér az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

9.500,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

80.000,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

101.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

81.500,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

100.000,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

30.000,-

NCA-DA-08-0682/munkabér  Működési klg. Pályázat

150.000,-

Munkabérek közterhei (egbizt.8%, nybizt.21%, ehó, madói jár)

190.000,-

Bankköltség

76.473,-

Bérleti díj

10.000,-

Étkezés

50.948,-

Hatósági díjak

1.500,-

Kiadványok, folyóiratok

66.500,-

Szakképzési hozzájárulás

6.000,-

Nem anyag jellegű szolg.(kiadvány grafikus tervezése, előadás tartása)

30.750,-

Szállítás

114.400,-

Könyvelési díj

326.075,-

Egyéb termelési, kezelési költség az alábbi pályázatokhoz:

 

NKA1907/2796 Hagyományos konyha korszerű módon pályázat

98.000,-

NKA1904/1921 Csipke pályázat

20.400,-

NKA1904/1919 Országos vessző, gyékény szalmafonó pályázat

147.000,-

NKA1904/1923 Hímző pályázat

77.430,-

NKA1904/1920 Növényi festés pályázat

45.852,-

NKA1904/1917 Használati tárgy és szoborfaragó pályázat

125.375,-

NKA1907/2921 Hagyomány és megújulás konferencia pályázat

453.638,-

NKA1913/0162 Egy hónapos tanulmányút Kirgíziába… pályázat

223.000,-

NESZ Használati tárgy és szoborfaragó alkotótábor pályázat

7.000,-

BKM Önkormányzat BKM-ben élő kézművesek Munkeboe pály.

5.236,-

NCA-DA-08-0682 Működési klg. Pályázat/könyvelési díj

173.200,-

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

A fenti összegből vastag vonallal jelöltük azon összegeket, melyek pályázati pénzét már 2008 évben megkaptuk, de 2009. évre áthúzódó elszámolási kötelezettsége az Egyesületnek. Ezen kötelezettsége a következő támogatóval szemben áll fenn Egyesületünknek:

 

 

 

 

1,      Támogató megnevezése:        ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Kht.

         Támogatás összege:               700.000 Ft

         Támogatott cél:                      2008. évi működési költség

         Elszámolási határidő:             2009.06.30.

A fenti pályázati összeget 2008.10.27.-én kaptuk meg számlánkra.

 

 

 

 

2,     

         Támogató megnevezése:        Oktatási és Kulturális Minisztérium

         Támogatás összege:               3.500.000 Ft

         Támogatott cél:                      Egyesület tulajdonában lévő alkotóház felújítása

         Elszámolási határidő:             2009.05.31.

A fenti pályázati összeget 2008.11.24.-én kaptuk meg számlánkra.

 

 

 

 

 

A záró pénzkészlet 2009. december 31.-én:

 

                           - Bankszámla egyenlege:                                      429.340 Ft

                           - Pénztár egyenlege:                                             107.569 Ft

                           ÖSSZESEN:                                                         536.909 Ft

 

 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 2009. ÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA

 

 

 

Sor szám

Megnevezés

Bruttó érték

2008. évi Nettó

Maradvány érték

Bruttó érték

2009. évi beszerzés

2009. I. févi écs. SZTV szerint

2009. I. févi écs.ATV szerint

2009.II. févi écs. SZTV szerint

2009.II. févi écs.ATV szerint

2009.évi Nettó. SZTV szerint

2009.évi Nettó ATV szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gépek, berendezések, felszerelések

1.

Szivattyú

43.250

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2.

Szövőszék

50.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

3.

Fazekas korong

35.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

4.

Kamrás kemence

350.000

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

5.

Szövőszék

146.272

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

6.

Motorfűrész

133.886

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

7.

Bemutató sátor

195.000

99.407

0

-

-

-

-

28.275

28.275

127.682

127.682

8.

Tanya+szántó

1.800.000

1.800.000

-

-

-

-

-

-

-

1.800.000

1.800.000

 

ÖSSZESEN

2.753.408

1.899.407

-

-

-

-

-

28.275

28.275

1.927.682

1.927.682

 

 

 

 

 

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat, ezért a közhasznúsági jelentés ezen pontja nemleges.

 

            Támogatások                                                                                    - Ft

 

6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben Egyesületünk 6.469.424 Ft támogatást kapott különböző címen. Az 5.836.225 Ft pályázat útján elnyert támogatásokból 2008 évről áthúzódó pályázat 3.596.550 Ft, a 2009 évi pályázatok 2.239.675 Ft, és 2010 évre áthúzódó pályázatból származó bevétel 84.325 Ft. Támogatások, mellyel nem kell elszámolnunk 460.820 Ft. Egyesületünk 100.000 Ft adományt kapott magánszemélytől. 72.379 Ft volt az 1 %-ból befolyt támogatás.

 

 

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

 

Az egyesület elnöke, képviselője, sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem részesült.

 

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

 

 

Egyesületünk alapszabályában rögzített céljai szerint a magyar kultúra kézműves hagyományait, szellemi értékeit ápolja és közvetíti, ügyelve arra, hogy ezek az értékek a jelen korban is hasznosak és használhatók legyenek. Képzéseink, bemutatóink a helyi értékeken alapuló fejlesztéseket szolgálják, s egyben segítik az fiatalok és a felnőttek aktivitását, kreativitását, cselekvőképességük megőrzését.

Egyesületünk nem csak 181 fős tagságunk  aktív közéleti – közösségi szerepvállalását, így a helyi társadalomban való bekapcsolódásukat segíti, hanem a rendezvényeink látogatóinak, a táborokban, bemutató foglalkozásokon résztvevők tanulását, képességeinek kibontakozását szolgálják, hanem hozzájárulunk ezáltal az aktivitáson alapuló életpálya kialakításhoz, a munkaerőpiacon való hatékonyabb megjelenéshez.

 

2009-ben a következő egyhetes, bentlakásos táborokat szerveztük meg: használati tárgy és fafaragó, hímző,  csipke; vessző, gyékény és szalma, nemez és növényi festés.

A táborokon több mint 160 fő vett részt, tagjainkon kívül az ország más részéről is érkeztek kívülállók, érdeklődők.

Több egyéb helyi és régiós tábor megszervezésében is közreműködtünk, egyesületünk tagjai szakmai vezetőként, tanácsadóként, illetve bemutató foglalkozások megtartásával, e rendezvényeken aktívan résztvevők beszült száma 1600 fő.

 

Az egyesület tagjai a „műfajnak megfelelően” munkáikat kiállításokon mutatják be a közönségnek, Több kiállítást mi ajánlottunk a helyi szervezők figyelmébe, így például Helvécián a Kovács család és  Bánföldi Ferenc felkérést Helvéciára az ottani Szüreti Napok rendezvényéhez. Ugyanígy közreműködtünk többek között a Keceli Flóra Virágfesztivál programjának összeállításánál is.

 

2009-ben az alábbi országos eseményeken vettünk részt: Körös-menti sokadalom (Gyula), Pünkösdi Sokadalom (Szentendre), Mesterségek Ünnepe (Budai Vár). Az ide tartozó kiállításon a Nemzeti Galériában augusztus – szeptemberben is részt vettünk, s az ezt követő kecskeméti kiállításon (melyet Vidák István rendezett) tagjaink munkái is láthatók voltak.

 

Önálló programjaink között kiemelkedett a Hagyományos konyha korszerű módon című bemutató és kiállítás Kecskeméten a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, melynek szakmai sikertét mutatja, hogy ezt a rendezvényt szeptemberben a Népzenei Találkozó keretemén belül a rendező szervek megrendelték tőlünk.

 

2009. október végén kétnapos szakmai konferenciát szerveztünk Hagyomány és megújulás címmel, ez alkalommal köszöntöttük alapító elnökünket, Dr. Bánszky Pált 80. születésnapja alkalmából. A rendezvényre az ország minden részéből érkeztek vendégek, s az előadók többségét mi biztosítottuk, reprezentálva azt, hogy milyen komoly szellemi tőkével bír közösségünk.

 

Tagjaink rendszeresen szerepelnek különböző városi, községi ünnepeken, falunapokon, (Ilyen közös foglalkoztatót és bemutatót tartottunk május elsején Tiszaalpáron.) Egyesületünk vállalta a Kunok I. Világtalálkozójának Kun-szállás foglalás népművészeti bemutatójának szervezését. A háromnapos rendezvény e része a találkozó társszervezői és látogató között is nagy elismerést kapott.

 

Tagjaink részt vettek az országos akcióként szerveződő Hungarikumok – helyi értékek feltárása és bemutatása programsorozaton. Minden kistérségi és a megyei rendezvényen mi adtuk a bemutatott tárgyak többségét, s kapcsolatokat alakítottunk ki más területen dolgozó termelőkkel.

Szintén megjelentünk azokon a bemutatókon, amelyeket a kistérségi társulások szervezetek, A Kecskeméti Kistérség valamennyi településén látható volt a kistérség kiválóságait bemutató kiállítás, s a vándoroltatott, de a helyi szervezők által összeállított anyagban is megjelentek tagjaink munkái.  E helyi rendezvényeken, bemutatókon résztvevők becsült száma 50.000 fő. Ez események közvetlenül is szolgálják az alapító okiratunkban leírt társadalomfejlesztő, értékközvetítő és egyéni kreativitást, személyiségfejlesztő célokat.

 

Május végén – június elején a Megyei Közművelődési Intézet szervezésében munkáinkat bemutattuk a németországi Viellingen-Schweningen járás Süd-west Messén. A tárlat és vásár a helyi szervezők szerint az egyik legszínvonalasabb bemutató volt! (Itt a napi látogatószám meghaladta a 25 000 főt.)

 

Tagja és egyik meghatározó szervezete vagyunk a Népművészeti Egyesületek Országos Szövetségének (NESZ).  Több közművelődési szervezettel is rendszeresen tartunk kapcsolatot, a Megyei Közművelődési Intézet pályázatainak megvalósításában tevékenyen résztveszünk, kérésükre bemutatókat, s szakköri foglalkozásokat tartunk.  Nagykőrösi Kulturális Központtal  megállapodásban rögzítettük együttműködésünket.

A Hagyományok Házával együttműködve kihelyezett zsűrizést tartottunk május hónapban.

 

Nemzetközi kapcsolatokat elsősorban országos hatókörű szakcsoportjainkon keresztül tartunk, de külső partnereink révén mint pályázók készítettünk egy határon  átívelő, innovációs projektet is. Ennek elbírálása még nem történt meg.

 

Alkotóházunk felújításával folyamatosan foglalkozunk, a Tengertánc pályázat eredményeként  szálláshely bővítést, vizesblokk – fürdő felújítást végeztünk, foglalkoztató helyet, kemencét építettünk.

 

Egyesületünk vezetősége negyedévente ülésezik, minden fontos, a szervezetet érintő kérdést megbeszélünk. Az ülésre alapszabályunk szerint meghívjuk a három tagú ellenőrző bizottságot is, akik szinte minden alkalommal teljes létszámban részt vesznek a megbeszéléseken. Nagy szakmai elismerésként értékeljük, hogy augusztus 20-án Dr. Varga Ferencé elnökségi tagunk, a Kecskeméti Díszítőművész Szakkör vezetője felterjesztésünkre Népművészet Mestere díjat kapott. Pest megye Művészetérét Díját pedig Karsay Istvánné elnökségi tagunk, nagykőrösi szakkörvezető kapta az elmúlt évben.

 

Közgyűlésünk 2009-ban egy alkalommal, májusban volt.

 

 

 

Kecskemét, 2010. április 16.

 

 

                                                                                       ________________________

                                                                                               POLYÁK ALBERT

                                                                                        AZ EGYESÜLET ELNÖKE